موسسه حقوقی سروش حق جویان

برای مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

توییتر

جستجو

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

0
(0)

دعوای خلع ید یک نوع دعوای مالکیت است که مالک غیر منقولی (مثل زمین یا ساختمان) از دادگاه می‌خواهد تا روند تصرف غیرمجاز دیگری بر روی ملک خود را متوقف کرده و ملک را به وی تحویل دهد. در این دعوا، شخص خواهان دعوای خلع ید باید سند مالکیت ملکی که می‌خواهد از آن خلع ید کند را به همراه داشته باشد و به کمک یک وکیل ملکی به شورای حل اختلاف محل قرارگیری ملک مراجعه کند تا دادخواست خلع ید را علیه متصرف اقامه کند.

شرط لازم برای طرح دعوای خلع ید، داشتن سند مالکیت است. در صورتی که خواهان دعوای خلع ید سند مالکیت را نداشته باشد و متصرف ادعای مالکیت وی را قبول نکند، ابتدا باید در دادگاه دعوای اثبات مالکیت با کمک یک وکیل ملکی تهران را مطرح کند و پس از صدور حکم دادگاه و اثبات مالکیت، می‌تواند در شورای حل اختلاف دعوای خلع ید را مطرح کند.

 دعاوی خلع ید مالی و غیر مالی

 

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

 

در مورد تعیین ارزش خواسته در دعاوی مالی غیر منقول، نظرات حقوق دانان تفاوت دارند. برخی از حقوق دانان معتقدند که بر اساس فراز 12 ماده 3 قانون وصول، ارزش خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، مبلغی که خواهان درخواست می‌کند، به عنوان ارزش خواسته در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، این گروه از حقوق دانان دعوای خلع ید را به عنوان دعوای مالی می‌دانند و معتقدند که هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه مربوطه پرداخت شود.

از سوی دیگر، یک گروه دیگر از حقوق دانان با استناد به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی، اعتقاد دارند که اگر بین طرفین دعوا در خصوص مالکیت ملک نزاع وجود داشته باشد، دعوای خلع ید به عنوان دعوای مالی در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت، به عنوان دعوایی غیرمالی در نظر گرفته می‌شود.

به طور خلاصه، این دو گروه از حقوق دانان در مورد دعاوی خلع ید و طبقه‌بندی آن به عنوان دعوای مالی یا غیرمالی نظر متفاوتی دارند. این تفاوت در نظرات حقوقی می‌تواند منجر به تعیین هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک یا بر اساس دیگر ملاک‌ها شود.

 خلع ید از نظر فقهی

 

قاعده ید، یکی از قواعد فقهی در فقه اسلامی است که توسط تمام فقها و مراجع دینی مسلمان قبول شده است. بر اساس این قاعده، وقتی که یک فرد بر یک شی استیلا و سلطه پیدا کند به گونه‌ای که از نظر عرف قابل قبول باشد و شی در اختیار فرد باشد، این موضوع ثابت می‌کند که آن فرد مالک آن شی است. قاعده ید به عنوان یکی از دلائل اعمال مالکیت در حقوق شناخته شده است و به عنوان “اماره تصرف” نیز شناخته می‌شود.

تعریف د قاعده ید شامل استیلا و سلطه فرد بر شی است که باید از نظر عرف قابل قبول باشد و فرد باید قادر باشد هر گونه تغییر و تصرفی در آن شی را انجام دهد. عرف نقش مهمی در تعیین اینکه زمانی که استیلا و سلطه واقعی است، ایفا می‌کند. مفهوم دعاوی خلع ید در این قاعده به معنای سیطره خارجی است که فرد به طور کامل اموری را در دست دارد که تحت ید اوست و قادر است هر گونه تصرفی در آن انجام دهد.

دعاوی خلع ید از نظر حقوقی

قانونگذار در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، مفهوم دعاوی خلع ید را به صورت زیر بیان می‌کند: “خلع ید به معنی کوتاه کردن دست شخص متصرف غیرقانونی از ملک مالک است.” این تعریف نشان می‌دهد که خلع ید در برخی موارد می‌تواند اتفاق بیفتد، اما در مورد اموالی مثل ماشین یا پول و غیره اتفاق نمی‌افتد.

برای اینکه یک شخص بتواند درخواست خلع ید را مطرح کند، باید مالک ملک باشد و سند مالکیت داشته باشد. درخواست خلع ید از طرف غیرمالک قابل قبول نیست.شخصی که علیه وی دعوای خلع ید مطرح می‌شود، باید ملک را در تصرف خود قرار داده باشد. بنابراین، اگر شخصی ملکی را از مالک بگیرد و به تصرف فرد دیگری بدهد، این عمل غصب محسوب نمی‌شود. البته دعاوی خلع ید پیچیدگی ها و ظرافت‌های خود را دارد پس حتما نیاز به یک وکیل ملکی تهران که دارای تجارب زیاد و موفقیت های زیاد است، نیاز دارید.

مطالعه کنید درباره‌  نکات حقوقی درخواست ابطال سند رسمی

تصرف باید به نحو غیرقانونی صورت گرفته باشد، حتی اگر در ابتدا به صورت قانونی و مجاز باشد. به عنوان مثال، اگر شخصی قبلاً با اجازه مالک ملک را در تصرف داشته باشد، اما علیرغم مطالبه مالک، همچنان به تصرف خود ادامه دهد، به عنوان غاصب شناخته می‌شود.

ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

 

ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به تصرف عدوانی است و شرایطی را برای قائم مقامی مالک برای تعقیب دعوی تصرف عدوانی تعیین می‌کند. بر اساس این ماده، شاکی در این نوع دعاوی نیازی به خود مالکیت ندارد. به عبارت دیگر، مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر شخص دیگری که به نمایندگی یا به امانت، مالکیت غیر را تصرف کرده باشد، می‌تواند به قائم مقامی مالک دعوی تصرف عدوانی را مطرح کند.

اما باید توجه داشت که تنها افراد ذی نفع، وکیل و یا قائم مقام می‌توانند دعاوی خلع ید را مطرح کنند. به عبارت دیگر، اگر شخصی مدعی خلع ید باشد، باید حقوق قانونی یا قراردادی در ارتباط با ملک مورد نظر را داشته باشد و یا توسط قائم مقامی مالک به عنوان نماینده وکالت شده باشد.

بنابراین، در این ماده، توضیح داده شده است که هرکسی که به طور عدوانی مالکیت غیر را تصرف کند، می‌تواند دعوی تصرف عدوانی را مطرح کند. اما تنها افراد ذی نفع، وکیل و یا قائم مقام می‌توانند دعاوی خلع ید را مطرح کنند.

هزینه دادرسی دعاوی خلع ید چه میزان است؟

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

دعاوی خلع ید در واقع یک نوع دعوی اموال غیرمنقول مالی است که به معنای درخواست تخلیه فردی از ملکیت یا تصرف غیرمجاز است. در این نوع دعوی، عموماً فردی که مدعی خلع ید است، ادعا می‌کند که مالکیت اصلی یا حق تصرف معتبری بر ملک مورد نظر دارد و فرد دیگری به طور غیرقانونی در این ملک حضور دارد.

در مورد هزینه دادرسی در دعاوی خلع ید، قانون ایجاد ارتباطی بین ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه و هزینه دادرسی قرار داده است. به عبارت دیگر، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه تعیین می‌شود. این امر به منظور عدالت در تعیین هزینه دادرسی است و باعث می‌شود اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت به عنوان عامل تعیین کننده هزینه دادرسی در دعوی خلع ید بی‌اثر باشد.

بنابراین، متن مورد نظر شما به این معنا است که در دعاوی خلع ید، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تعیین می‌شود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت بر روی هزینه دادرسی تأثیری ندارد.

شرایط طرح دعاوی خلع ید

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

غیر منقول بودن مال

دعاوی خلع ید تنها در مورد اموال غیر منقول قابل ارائه است. به عبارت دیگر، فردی که درخواست خلع ید را مطرح می‌کند، باید اثبات کند که مال مورد نظر از نوعی است که قابل حمل و جابجایی نیست. البته گاها این موضوع بسیار پیچیده است و شما نیاز به یک وکیل ملکی تهران دارید.

استیلا بر مال توسط مدعی علیه

دومین رکن دعاوی خلع ید، استیلا یا تسلط مدعی علیه بر مال مورد ادعا است. به عبارت دیگر، فرد مدعی خلع ید باید اثبات کند که شخص دیگری به طور غیرقانونی و بدون رضایت مالک، مالکیت مال را به خود اختصاص داده است.

مطالعه کنید درباره‌  بهترین وکیل ملکی تهران

عدوانی بودن تصرف

تصرفی که انجام شده است باید عدوانی و با قهر و غلبه باشد. به عبارت دیگر، فرد مدعی باید اثبات کند که تصرف انجام شده در برابر مالکیت خود، به صورت غیرقانونی و با استفاده از خشونت و تهدید صورت گرفته است و مالک مال درباره آن رضایت نداشته است.

مالکیت خواهان

ارکان مهم دیگر دعاوی خلع ید این است که فردی که درخواست خلع ید را مطرح می‌کند، باید مالک مال باشد و بتواند این مالکیت را با ارائه سند رسمی مالکیت اثبات کند. در صورتی که مالک مال غیرمنقول بدون سند مالکیت باشد، ابتدا باید با اقامه دعوای مالکیت و دریافت حکم دادگاه، مالکیت خود را بر روی ملک مورد ادعا اثبات کند و سپس با استفاده از این حکم، دعاوی خلع ید را مطرح کند.

پس از بررسی این ارکان، دادگاه می‌تواند بر اساس شرایط قانونی و درخواست خواهان، رای به خلع ید صادر کند.

دعاوی خلع ید و دعاوی حکم تخلیه

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

در صورتی که مستاجر علیرغم پایان مدت اجاره، از تحویل ملک به مالک خودداری کند. در این صورت، می‌توان دعوای تخلیه را مطرح کرد. اما در دعاوی خلع ید اجاره‌نامه موجود نیست یا معتبر نیست. به عنوان مثال، فرض کنید موجر ملک را فروخته و مستاجر علیرغم انقضای مدت اجاره، ملک را به مالک جدید تحویل نمی‌دهد.
در این حالت، زیرا رابطه استیجاری بین مالک جدید و مستاجر وجود ندارد و مدت قرارداد اجاره قبلی نیز به پایان رسیده است، باید دعاوی خلع ید مطرح شود.برای اطلاعات بیشتر، توصیه می‌شود در صورت نیاز، با وکلای دپارتمان حقوقی اقای غفارزاده تماس بگیرید یا از خدمات وکلای آنلاین ما استفاده کنید.

ایا تصرف عدوانی همان خلع ید است؟

دعاوی تصرف عدوانی مربوط به حالتی است که فردی به صورت غیرقانونی ملکی را به زور یا با استفاده از روش‌های غیرمجاز تصرف کند. در این حالت، خواهان یا مدعی این دعوی، لزوماً مالک ملک نیست، بلکه متصرف قبلی است که قبلاً مالکیت یا حق استفاده از ملک را داشته و اکنون ادعا می‌کند که متصرف جدید ملک را به صورت غیرقانونی از او خارج کرده است. البته تشخیص این موضوع بر عهده وکیل ملکی در تهران است.

در مقابل، در دعاوی خلع ید، مالک ملک باید دعوا را مطرح کند و وجود سند مالکیت برای اثبات مالکیت در این دعوی ضروری است. در اینجا تفاوت مهمی وجود دارد. اما در هر دو حالت، یعنی خلع ید و تصرف عدوانی، دعواها می‌توانند به صورت حقوقی مطرح شوند و در دادگاه عمومی حقوقی به آنها رسیدگی می‌شود.

دعوی تصرف عدوانی همچنین جنبه کیفری نیز دارد، به این معنی که متصرف غیرقانونی ممکن است مورد اقدامات کیفری قرار گیرد و شکایت کیفری علیه او در دادگاه کیفری مطرح شود.

به طور خلاصه، دعوی تصرف عدوانی و دعاوی خلع ید دو دعوای حقوقی هستند که هرکدام ویژگی‌ها و رویه‌های خود را دارند.

خلع ید ملک مشاع از صفر تا صد

در مورد دعاوی خلع ید از ملک مشاعی، هر یک از شرکای مالکیت مشاعی می‌تواند در صورتی که یک شریک تصمیم به مانع شدن از تصرف شریک دیگری در ملک مشاعی کند، دعاوی خلع ید را بر اساس سند مالکیت خود مطرح کند. اما در این حالت، به دلیل اینکه هر دو شریک مالکیت را دارند و مالکیت هر دو طرف مشخص است، خلع ید ممکن است از کل ملک مشاعی انجام شود و هیچ یک از شرکای مالکیت نمی‌توانند تا رفع خلع ید در ملک تصرفی داشته باشند.دوستان توجه داشته باشید که برای دعاوی خلع ید حتما از یک وکیل با تجربه حقوقی استفاده کنید.

به عبارت دیگر، در صورتی که یکی از شرکای مالکیت مشاعی تصمیم به مانع شدن از تصرف شریک دیگری در ملک گیرد، دعوای خلع ید می‌تواند به این صورت انجام شود که مالکیت کل ملک مشاعی را تحت تاثیر قرار داده و طرف متخلف را از تصرف ملک خارج کند.

مطالعه کنید درباره‌  وکیل دعاوی حقوقی: نقش و اهمیت

به طور کلی، در مورد ملک مشاعی، عملیات خلع ید می‌تواند به صورت کلی یا جزئی انجام شود، به این معنی که می‌تواند تنها بر روی بخشی از ملک تصرفی صورت بگیرد. اما اگر خلع ید از کل ملک مشاعی انجام شود، هیچ یک از شرکای مالکیت قابلیت تصرف در ملک را ندارند تا زمانی که خلع ید رفع شود.

به طور خلاصه، در مورد دعاوی خلع ید از ملک مشاعی، دعوای خلع ید می‌تواند توسط هر یک از شرکای مالکیت بر اساس سند مالکیت خود مطرح شود و در صورت انجام خلع ید از کل ملک مشاعی، هیچ یک از شرکای مالکیت قابلیت تصرف در ملک را ندارند تا زمانی که خلع ید رفع شود.

ایا دعاوی خلق ید برای اموال منقول قابل اجراست؟

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

در مورد دعاوی خلع ید در اموال منقول و غیرمنقول، لازم به ذکر است که قانونگذار خلع ید را به صورت خاص برای اموال غیرمنقول در نظر نگرفته است. اما وجود خصوصیت‌هایی در اموال منقول، مانند سهولت در نقل و انتقال باعث می‌شود تا خلع ید در این نوع اموال قابل اجرا نباشد.

در اموال غیرمنقول، خلع ید صرفاً با رفع ید قابل اجراست و مشکلی در عمل به وجود نمی‌آید. اما در اموال منقول، صرف رفع ید کافی نیست و باید مال از حیطه تصرف غاصب خارج شود. به عبارت دیگر، خلع ید در اموال منقول نیازمند استرداد یا تحویل مال به صاحب قبلی است.

به طور خلاصه، در مورد دعاوی خلع ید در اموال منقول، رفع ید تنها کافی نیست و نیازمند استرداد یا تحویل مال به صاحب قبلی است، زیرا صرفاً رفع ید در اموال منقول به دادبرده نمی‌رساند. اما در اموال غیرمنقول، خلع ید با رفع ید قابل اجراست و مشکلی در عمل پدید نمی‌آید.

ایا فرد غیرمالک، می‌تواند خلع ید مطرح کند؟

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

درست است، برای مطرح کردن دعاوی خلع ید در دادگاه، نیاز به سند مالکیت برای شخص خواهان وجود دارد. اما در صورتی که فردی مالک نباشد، می‌تواند با ارائه سابقه تصرف، دعوی تصرف عدوانی را مطرح کند.

به طور کلی، خلع ید یک روند قانونی است که برای صاحبان مالکیت به منظور بازگرداندن مال خود از دست دزدان یا فردی که به طور نادرست مال را در اختیار دارد، استفاده می‌شود. اما برای مطرح کردن دعاوی خلع ید، نیاز به ارائه سند مالکیت برای شخص خواهان وجود دارد. در صورت عدم مالکیت، می‌توان با ارائه سابقه تصرف، دعوی تصرف عدوانی را مطرح کرد و سعی در بازگرداندن مال به صاحب قبلی خواهد بود.

پس از بررسی این متن، می‌توان نتیجه گرفت که برای مطرح کردن دعاوی خلع ید، نیاز به سند مالکیت برای شخص خواهان وجود دارد و در صورت عدم مالکیت، می‌توان با ارائه سابقه تصرف، دعوی تصرف عدوانی را مطرح کرد.

 

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

با توجه به اطلاعاتی که در مورد دعاوی خلع ید و شرایط لازم برای طرح این دادخواست ارائه دادیم، مشاوره حقوقی و همکاری با وکلا و حقوقدانان حاذقی که در این زمینه تخصص دارند، می توانند شما را در طرح و پیگیری دعاوی خلع ید راهنمایی کنند. برای مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر، شما می توانید به آدرس اینترنتی موسسه ما مراجعه کنید و از طریق شماره های تماس موجود، با افراد متخصص در این حوزه در ارتباط باشید.

  • 021-26373054
  • 09123644247
  • info@alinikjou.com
  • تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، اول شادآور، پلاک 15، طبقه 2، واحد 5

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 0 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 0

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات بیشتر

پیمایش به بالا